"Sáng tạo cùng Philips MCUs" http://www.khvt.com/mcu/software/index.html http://www.khvt.com/mcu/software/index.html http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm http://www.esacademy.com/software/flashmagic/fmfree.htm http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/SCHEMATIC_kit922.pdf http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/SCHEMATIC_kit922.pdf mailto:buitrunghieu@khvt.com?subject=Thac mac ve thi Philips MCUs lan 30 mailto:buitrunghieu@khvt.com?subject=Thac mac ve thi Philips MCUs lan 30 http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050910/index.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050910/index.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20051119/index.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20051119/index.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050817/intro.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050817/intro.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/MCB900/Loader.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/MCB900/Loader.html http://sdcc.sourceforge.net/ http://sdcc.sourceforge.net/ http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050829/intro.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050829/intro.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/UART/UART.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/UART/UART.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/RTC/RTC.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/RTC/RTC.html http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/dieu_le.html http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/dieu_le.html http://www.codearchitect.org/philips http://www.codearchitect.org/philips http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Timer/Timer.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Timer/Timer.html http://www.khvt.com/forum http://www.khvt.com/forum http://www.rigelcorp.com/reads51.htm http://www.rigelcorp.com/reads51.htm http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/kit_thi_nghiem_LPC922.zip http://www.khvt.com/mcu/P89LPC922/kit_thi_nghiem_LPC922.zip http://forums.semiconductors.com/forums/viewforum.php?f=1 http://forums.semiconductors.com/forums/viewforum.php?f=1 mailto:bmtd@dee.hcmut.edu.vn?subject=Thac mac ve cuoc thi Philips MCUs lan 30 mailto:bmtd@dee.hcmut.edu.vn?subject=Thac mac ve cuoc thi Philips MCUs lan 30 http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050921/index.html http://www.khvt.com/traodoi/P89LPC922/Update/20050921/index.html http://www.esacademy.com/software/flashmagic/forum http://www.esacademy.com/software/flashmagic/forum
©2006 Bùi Trung Hiếu, cập nhật lần cuối vào lúc 08:11:52 CH ngày 20/06/2006