Chuyên trang vi điều khiển Khoa học và tuổi trẻ http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/RAM/SRAM.PDF http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/RAM/SRAM.PDF http://www.khvt.com/mcu/news/ http://www.khvt.com/mcu/news/ http://www.khvt.com/mcu/P89LPC932/intro.html http://www.khvt.com/mcu/P89LPC932/intro.html http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/UART/UART0.PDF http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/UART/UART0.PDF http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/RAM/RAM.zip http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/RAM/RAM.zip Cuộc thi Sáng tạo cùng Philips MCUs lần 3 Cuộc thi Sáng tạo cùng Philips MCUs lần 3 http://www.khvt.com/mcu/samples/index.html http://www.khvt.com/mcu/samples/index.html http://www.khvt.com/mcu/software/index.html http://www.khvt.com/mcu/software/index.html http://www.khvt.com/mcu/P89V51RD2/intro.html http://www.khvt.com/mcu/P89V51RD2/intro.html http://www.khvt.com/mcu/news/20060206/index.html http://www.khvt.com/mcu/news/20060206/index.html http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/PLL/PLL_Exam.zip http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/PLL/PLL_Exam.zip http://www.khvt.com/mcu/ARM/index.html http://www.khvt.com/mcu/ARM/index.html http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/PLL/PLL.PDF http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/PLL/PLL.PDF http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/UART/Exam.zip http://www.khvt.com/mcu/ARM/LPC2214/UART/Exam.zip

©2005-2006 Bùi Trung Hiếu, Cập nhật lần cuối vào lúc 08:47:03 CH ngày 20/06/2006